"Проект 17. страница 4". Д. Димов. "Тютюн"

Прочетете откъса, който представя първата среща на Ирина с брата на Борис - комуниста Павел във вилата на Борис в Чамкория. Отговорете на въпросите.
Защо Ирина е привлечена от Павел?
Какво е общото в характерите на двамата братя? Какво от Борис тя открива у Павел?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В черния правоъгълник на отворената врата изникна внезапно високата фигура на непознат мъж, който тръгна бързо към нея. Стори й се, че този човек искаше да я убие — тъй стремително се спусна към нея, — но после съзна изведнъж, че главната му цел бе да вдигне слушалката и я постави на мястото й.
— Вие ли сте съпругата на Борис? — бързо попита той.
Непознатият я гледаше строго. Ирина не отговори. Уплахата все още й пречеше да разсъждава нормално. Тя съзна само, че видът и държането му не бяха особено заплашителни. Мъжът носеше измачкан, но доста приличен сив костюм. Лицето му беше матово, с тъмни очи, а косата му — гладка и вчесана назад — образуваше около челото и слепите му очи тъмен лъскав шлем. Стори й се, че бе виждала хиляди пъти това лице и все пак то си оставаше напълно непознато.
— Ела на себе си — каза той. — Няма нужда да се боиш от мене.
— Кой сте вие? — попита тя, след като се окопити малко.
Пак я осени нелепото усещане, че това лице, тоя поглед, тия устни й бяха безкрайно познати, но разумът й отново отказа да възприеме заключението, което се налагаше.
— Много си любопитна — отговори непознатият. — По-добре е да ми обещаеш, че няма да пипаш повторно телефона.
— Какво искате от мене?
— Само благоразумие. Можеш да бъдеш напълно спокойна за целомъдрието си… Но ако дойдат войници или полицаи да питат за мене, трябва да забравиш веднага, че си ме видяла, и да се възмутиш като всяка прилична дама от нощния обиск… Ясно, нали?… В противен случай ще бъда принуден да стрелям и първият куршум ще отиде непременно в главата ти.
Ирина го погледна втренчено. Той говореше небрежно, малко презрително, с едва забележима усмивка, която разкриваше святкането на зъбите му. Матовото му лице бе изразително и красиво, с високо чело, с прав нос, с тънки, саркастично свити устни. Чий поглед наподобяваха тези остри, тъмни, дълбоко поставени очи? Но разумът й пак отказа да възприеме приликата с друго едно лице, чиято студена подлост познаваше до втръсване. Отказа може би затова, че лицето, което виждаше сега, бе по-мъжествено и по-красиво от онова, на което приличаше. В него нямаше нито следа от змийската хладина на другото, което подкупваше, мамеше, грабеше, от тъпата ограниченост на еснаф, обхванат от безумието да завладее света. Това лице бе честно, одухотворено и пламенно. И тогава тя почувствува внезапно, че това, което изпитваше сега, приличаше на вълнението при първата й среща с Борис. Но това бе само мигновено усещане, което се задуши веднага в пепелта на покварата й. В следващата секунда тя съзна насмешливо, че този мъж й харесваше с Широките си плещи, със стройното си тяло, с безцеремонното си и дръзко държане.
Той извади от джоба си дългобоен синкав парабел.
— Значи, аз наистина имам оръжие — предупреди той. — И моят съвет е да обмисляш постъпките си.
Ирина се усмихна. Страхът й беше изчезнал, но покварата я накара да й се стори, че появата на този мъж приличаше на пикантно среднощно приключение.
— Защо се смееш? — попита той троснато.
— На страха ти — отвърна тя, като на свой ред почна да му говори на „ти“. — Аз нямам интерес да те издам.
— Така ли? — Той се засмя. — Да не би да ти харесвам?
— Да, ти ми харесваш.
— Струва ми се, че бързаш малко в преценката си.
— Такъв е темпераментът ми.
— А каква е професията ти?
Тя отговори спокойно:
— Аз съм метреса на брат ти.
Под силната светлина на полиелея тя успя да забележи краткия израз на тревога върху лицето му и бързината, с която последното възстанови предишното си спокойствие. Но той не издаде нищо повече, а само я погледна учудено, сякаш в признанието й бе забелязал нещо, което не очакваше…
Той взе паспорта и го разтвори бавно. Острите му очи се втренчиха в портрета, после в името, датата на раждането, професията. Едно мускулче върху бузата му трепна леко. Той я погледна и каза дрезгаво:
— Значи, ти… вие сте лекарка?
— Няма „вие“. Почнахме на „ти“.
— Добре — смотолеви той. — Надявам се да ми простиш.
— За какво?
— За глупостите, които издрънках преди малко. Помислих те за вулгарна жена.
Настъпи мълчание. Тя намери сила да каже:
— Ти не грешиш. Аз съм поддържана от брат ти.
Но той не обърна внимание на това, а продължаваше да прелиства паспорта. Лицето му загуби бавно веселия си израз и се намръщи.
— Ти пътуваш много често в Германия — каза той.
— Да.
— Изглежда, че Гестапото те счита близък човек.
— По какво заключаваш? — равнодушно попита тя.
— По един печат, който се слага само върху книжата на доверени лица. Виждам и подписа на прочутата Дитрих.
— Изглежда, че си доста вещ по паспортите… Този подпис струва сто хиляди лева и спестява досадното разтакаване из немски канцеларии… Впрочем същата заверка имат и паспортите на всички, които работят с Немския папиросен концерн.
— Искаш да кажеш, че на тебе е дадена само за удобство?
— За какво друго? — учудено попита тя.
Той замълча и остави паспорта на масата. Лицето му продължаваше да бъде намръщено. Тя съзна потиснато, че недоверието му към нея се беше увеличило..
Той заповяда повторно:
— Стой на мястото си.
— Няма да стоя!… — озъби се тя. — Можеш да стреляш в гърба ми.
И тръгна по стълбите нагоре, като съзна, че в характера му имаше нещо, по което приличаше на Борис. Тя изкачваше стъпалата, питайки се насмешливо дали нямаше да почувствува куршумите му в гърба си. Но той не прояви никакво намерение да упражнява повече насилие върху нея и сякаш се увери, че тя не мислеше да го издаде.
Тя влезе в стаята си, изпитвайки познатото чувство на гняв и тъга, което я обземаше винаги, когато търсеше нещо, но не успяваше да го намери или го намираше, но не успяваше да го задържи. И това, което не беше успяла да задържи сега, бе някакъв горчиво-сладостен порив, който се разби в недоверието на този мъж и така я накара да се почувствува оскърбена от него и от целия свят. Стаята й беше хладна и свежа, облята от лунна светлина, и със своя лукс приличаше на разкошна гробница за умъртвеното й сърце. Обзе я усещане на безпомощна унизеност и на ярост срещу всичко, което се беше случило в живота й досега. Тя се хвърли върху леглото и зарови лице във възглавницата, като хапеше истерично китката на ръката си. А после, когато припадъкът й премина, тя заплака тихо.
След малко той почука на вратата и гласът му попита някак разкаяно:
— Мога ли да влеза?...
— Искам да поговорим още малко — каза той. И после, за да избегне всякакво подозрение, добави бързо: — Слез долу.
— Не, няма да слеза. Разговорът ни е свършен.
Лампите в коридора горяха и под светлината им той забеляза, че очите й бяха зачервени от плач.
— Не можех да постъпя другояче — обясни той. — Трябва да бъда постоянно нащрек. Ако ме уловят, ще ме изтезават ужасно, а може да пострада и самият Борис.
— Борис ли?… — произнесе тя внезапно. — Нима се безпокоиш и за Борис?
— Да, все пак той ми е брат.
— Брат!… — повтори тя учудено. — Не, Борис не ти е никакъв брат!… Той е отровна змия, която ще те ухапе някога.
Той я погледна критично.
— Защо си плакала?
— Не, не съм плакала.
— На китката ти има кръв.
— Не, няма никаква кръв.
Той я улови за лакътя и повдигна бавно ръката й.
— Нервите ти не са в ред — каза той съчувствено.
— Не, всичко у мене е в ред.
— Виждам!… Този свят те е опустошил добре.
Тя се дръпна и отвори вратата, като омота носната кърпичка около китката на ръката си. Той седна на един стол до кръглата маса, а през това време Ирина отиде до нощното шкафче и взе някакво хапче.
— Какво гълташ? — попита той.
— Не мога да спя и вземам приспивателно.
От гората през отворения прозорец долиташе тъжното свирене на вятъра. На небето грееше ярка луна. Някъде самотно бръмчеше самолет. Зад планинските гребени, между лабиринта от върхове и долини, полетя червена ракета, безшумна като падаща звезда. Всичко това бе наситено с някаква тиха, тревожна и парлива неизвестност, която опияняваше.
Тя не отговори и се загледа тъжно, с някакво потиснато вълнение в хубавите му тъмни очи. Кожата на лицето му имаше здрав загорял оттенък, а в черната му коса не прозираше нито един бял косъм. Той изглеждаше млад, макар да бе пет или шест години по-възрастен от Борис. Чертите на лицето му бяха остри, правилни, без преход и полусенки. От тях лъхаше пламъкът на страстен характер, горещината на мъжество, което бе малко сурово, но откровено и честно. Той беше почти цяла глава по-висок от Борис. В движенията на широките му рамене, на силните му ръце и крака имаше някаква особена, котешка пъргавина. Но с всичко това той щеше да прилича на сладникав спортист, на шампион по плуване или тенис, ако интелектуалната сила в израза на лицето не придаваше на цялата му личност нещо драматично, нещо ведро, самоуверено и твърдо като скала. Но тази твърдост бе лишена от тесногръдието на стихийната упоритост, от лудешкото себеотрицание на комунистите, които Ирина познаваше от Медицинския факултет. Този човек бе пак комунист, но от друг калибър, от друга школа, от друг далечен, огромен, непознат и свободен свят, където разумът и предвиждането управляваха всичко, та не оставаше място за фанатизъм и заслепение. И тогава й се стори, че ако беше срещнала този мъж преди десет години, нямаше да съществуват нито Борис, нито „Никотиана“, нито фон Гайер, нито всички други епизоди, страсти, наслади и покварени удоволствия, които бяха опустошили живота й досега...
— Има много неща около арестуването и смъртта на Стефан, които не знаеш.
И тогава, след късо колебание, тя почна да говори. Тя разказа жестоката история за братоубиеца с равен и тих глас, сякаш не се възмущаваше от престъпника, а само от света, който го беше създал и който бе същевременно и нейният свят. Когато свърши, тя го видя изправен до прозореца и загледан в мрака на гората.
— Чу ли какво ти казах? — попита тя, като отиде при него и докосна с ръка рамото му. — Никакво доверие в него!… Никакво криене тук или у дома му в София!… Сега той разчита на тебе в случай на революция… Но един малък обрат в събитията и той ще те предаде като Юда в ръцете на Гестапото… Страшното у него е това, че не съзнава никога моралния ужас на постъпките си.
Но той не отговори, защото мислеше за малкия ремсист, за мургавото и пламенно братче, което беше оставил, преди да замине за Аржентина, и за което мислеше често от окопите на Мадрид и от Школата за военни инструктори в Съветския съюз. Ирина се наведе и го погледна в лицето. Тя видя под лунната светлина, че той се мъчеше да сподави някаква ужасна, безмълвна мъка. Устните му бяха стиснати, а очите му трепкаха конвулсивно. Но в тях нямаше сълзи. Този човек не можеше да плаче.
В това време от гората долетя тъжен звук, който наподобяваше крясък на сова.
— Моите хора идват — произнесе той внезапно.
А след това с бързи крачки се отправи към вратата, сякаш изведнъж забрави всичко, което се бе случило тази вечер.
— Ще се върнеш ли? — попита тя оскърбено.
— Не!… Отивам с тях.
Тя повтори ядосано:
— Ще се върнеш ли, питам… Някога?
А той отговори небрежно:
— Да, може би!… Когато свърши борбата.
И тогава тя почувствува, че в един съвсем кратък миг бе престанала изведнъж да съществува за него, а това й се стори обидно и горчиво, защото не знаеше, че този човек живееше само с борбата. Тя остана до прозореца, загледана в празното място до вилата, в което имаше игрище за тенис. Мрежите и настилката му бяха обрасли с бурени, изпъкващи като сенки върху светлия фон на пясъка. От гората лъхаше влага с дъх на папрат и смола. Тъжният крясък на совата се повтори още няколко пъти. Стори й се, че в него имаше нотки, които наподобяваха човешки глас. След малко тя видя сянката на Павел, която се промъкваше към гората.
Ирина затвори прозореца и усети нужда от сън. Луминалът бе започнал да й действува.
“Тютюн”, част 2, глава 3.

Примерни отговори:
Ирина обиква Борис заради неговата изключителност, енергия и сила, която го отличава от тълпата. Но преследвайки химерата на властта и парите, Борис постепенно деградира, губи човешката си същност. У Павел за миг Ирина вижда предишния Борис, силен, целеустремен, неразрушен от алкохола. 
Но Ирина отново следва подсъзнателно моделите, усвоени от булевардните романи - Павел носи романтиката на скитника революционер, дошъл от "далечни задморски страни".

Източници:
Светлозар Игов. Тримата братя и златната ябълка. Романът "Тютюн" като приказка. Електронно списание LiterNet, 06.10.2009, № 10 (119)

Коментари

Популярни публикации