Активна и пасивна лексика

Указания за работа
Прегледайте видеото. Коя епоха отразява според вас?

А сега проверете дали вярно сте разгадали епохата в дигиталния речник на Института за литература при БАН „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти”.
Стоян Загорчинов, "Ръка Илиева"

Активната лексика е ядрото на речника, с нея се обозначават общоизвестни понятия от всички сфери на живота.
Пасивната лексика е периферията на речника, тя включва по-рядко употребяеми думи пред даден период от историята на езика.
✒Задача 1. Срещу остарелите думи запишете думи от активната лексика, с които бихте ги заменили. Ако е необходимо, направете справка в Речника на БАН. https://ibl.bas.bg/rbe/

зографисване

лик

болярин

ктитор

севастогратор

горест

Задача за оценка - 6 точки/...
1.1. Като имате предвид определенията в урочната статия “Активна и пасивна лексика” (учебник по български език, с.101-102) означете в таблицата кои от думите са историзми и кои - архаизми.

Източници:
БНТ. Златен фонд. https://www.bnt.bg/bg/c/zlaten-fond
Весела Михайлов, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. Български език за 9 клас. Просвета. С., 2018


Коментари

Популярни публикации